Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników w ramach serwisu MaszRabat.pl

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu MaszRabat.pl  oraz warunki świadczenia przez kontakt@maszrabat.pl na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie MaszRabat.pl dupa
 2. kontakt@maszrabat.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu MaszRabat.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 4. Korzystanie z Serwisu MaszRabat.pl możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 5. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie MaszRabat.pl niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu MaszRabat.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Rozdział 2

DEFINICJE

 1. Serwis MaszRabat.pl – prowadzona przez kontakt@maszrabat.pl w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której udostępnianie są kody rabatowe oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana w domenie www.maszrabat.pl
 2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 4. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet z wykorzystaniem kodu rabatowego otrzymanego za pośrednictwem Serwisu pl, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Serwisem MaszRabat.pl.
 5. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie MaszRabat.pl i oferowany przez dany Sklep Internetowy;
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie MaszRabat.pl zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a kontakt@maszrabat.pl w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług;
 7. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez kontakt@maszrabat.pl w ramach Serwisu MaszRabat.pl nieodpłatne usługi, w szczególności polegającej na pośredniczeniu, przekazywaniu kodów rabatowych obniżających ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu MaszRabat.pl.

Rozdział 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU  MaszRabat.pl

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu MaszRabat.pl ma charakter nieodpłatny.Serwis MaszRabat.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych. Serwis MaszRabat.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym.
 2. W ramach Serwisu MaszRabat.pl umożliwia się Użytkownikowi m.in.:- uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,- uzyskiwania kodów rabatowych uprawniających do kupna Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe po obniżonych cenach,- korzystanie z Usług, w tym:1. otrzymywania newslettera,2. powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych.
 3. Dane dotyczące Towarów (zdjęcia, nazwy, parametry, itp.) umieszczane w Serwisie MaszRabat.pl pochodzą od Sklepów Internetowych. Serwis MaszRabat.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie MaszRabat.pl były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
 4. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis MaszRabat.pl nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
 5. Serwis MaszRabat.pl nie odpowiada:1) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,2) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,4) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.
 6. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Serwis MaszRabatpl na stronach Serwisu MaszRabat.pl (w tym na stronach dotyczących określonego produktu lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.
 8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu MaszRabat.pl, w tym do logotypów i treści. zamieszczonych w Serwisie MaszRabat.pl, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Maszrabat.pl, przysługują kontakt@maszrabat.pl lub podmiotom trzecim.
 9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
 10. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 11. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Serwis MaszRabat.pl.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie MaszRabat.pl.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu MaszRabat.pl, w tym wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Serwisu kontakt@maszrabat.pl

Rozdział 4

REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY

Zawarcie Umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a kontakt@maszrabat.pl dotyczącej możliwości korzystania z Serwisu MaszRabat.pl, na warunkach określonych Regulaminem, następuje z chwilą odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu MaszRabat.pl i skorzystania z jednej usług oferowanych w jego ramach. 

Rozdział 5

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Serwisowi MaszRabat.pl przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest kontakt@maszrabat.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Serwis MaszRabat.pl w celach związanych ze świadczeniem usług przez kontakt@maszrabat.pl.
 4. Serwis MaszRabat.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Serwis MaszRabat.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Serwis MaszRabat.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 5. Serwis MaszRabat.pl zapewnia Użytkownikom, o których mowa w ust. 1, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w ust. 1, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis MaszRabat.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis MaszRabat.pl danych osobowych innemu niż Serwis MaszRabat.pl administratorowi danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Sklepy Internetowe za pośrednictwem Serwisu MaszRabat.pl.
 7. Serwis MaszRabat.pl wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem MaszRabat.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Serwis MaszRabat.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu MaszRabat.pl używane są przez Serwis MaszRabat.pl pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu MaszRabat.pl. Uzyskane przez Serwis MaszRabat.pl informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Serwis MaszRabat.pl informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu MaszRabat.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Rozdział 6

ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU MASZRABAT.PL

 1. Serwis MaszRabat.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu MaszRabat.pl. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Serwis MaszRabat.pl podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na stronach internetowych Serwisu MaszRabat.pl.
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Serwis pl w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu MaszRabat.pl.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu MaszRabat.pl inny niż wskazany w powyższym ust. 3.

Rozdział 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu MaszRabat.pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: kontakt@maszrabat.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis MaszRabat.pl zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Serwis MaszRabat.pl prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Serwis MaszRabat.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów Internetowych, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Towar pochodzi.

Rozdział 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje do zakończenia świadczenia usługi wskazanej w rozdziale 3 ust. 2 pkt 3 lit. a (newsletter) prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres kontakt@maszrabat.pl  znajdujący się na stronie : https://maszrabat.pl
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Serwis pl w trybie natychmiastowym gdy:- Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub- stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub- działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu MaszRabat.pl lub w inny sposób istotnie szkodzą Serwisowi MaszRabat.pl
 4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Serwis MaszRabat.pl uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Serwis MaszRabat.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu MaszRabat.pl, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie MaszRabat.pl, a także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie MaszRabat.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Rozdziale 10 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Postanowienia odrębnych regulaminów, w szczególności udostępnionych przez Sklepy Internetowe określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny miejsca zamieszkania konsumenta, a w przypadku pozostałych osób sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Serwis MaszRabat.pl.